مولاژ-کلیه
1
مولاژ-کلیه
1

مدل کلیه انسان 3 برابر اندازه طبیعی

۶۶۰,۰۰۰
  انتخاب مدل
  • کلیه 3 برابر اندازه طبیعی
  مدل کلیه 3 برابر اندازه طبیعی:
   مولاژ-کلیه

   مدل کلیه انسان 3 برابر اندازه طبیعی

   ۶۶۰,۰۰۰